Nowoczesne, komfortowe produkty FILTER SERVICE Sp. z o.o.

Spółka „Filter Service” od ponad 25 lat zajmuje się produkcją materiałów filtracyjnych, indywidualnych środków ochrony układu oddechowego oraz badaniami laboratoryjnymi. Przedstawiciele przedsiębiorstwa prowadzą także szkolenia w zakresie prawidłowego doboru, dopasowania do użytkownika i stosowania środków ochrony dróg oddechowych.

 

Głównymi produktami firmy są półmaski filtrujące w dwóch kształtach w klasach P1, P2 i P3 oraz filtry przeciwpyłowe do półmasek wielokrotnego użytku. Ciągły rozwój, podążanie za potrzebami rynku, doskonalenie produktów zaowocowały wprowadzeniem na rynek półmasek bez zacisku nosowego serii SIMPLA.

Badania dopasowania powyższych półmasek do konkretnych użytkowników urządzeniem Porta Count pozwalają na stwierdzenie, że w znakomity sposób dopasowują się do twarzy pracowników. Likwidacja zacisku nosowego i wprowadzenie specjalnych wypustek uszczelniających w części nosowej czaszy półmaski pozwoliła na pozbycie się kłopotu z zaparowywaniem ochron oczu. W zasadzie półmasek tej serii nie da się źle założyć.

Na bazie tych nowoczesnych wyrobów wyprodukowane zostały półmaski z dodatkowymi filtrami.

Bardzo duże zwiększenie powierzchni filtracji przede wszystkim obniżyło opory przepływu powietrza. Zarówno półmaska w klasie P2 jak i półmaska w klasie P3 mają początkowe opory dużo niższe niże te, które norma przewiduje dla klasy P1. Zastosowane zawory zwrotne łączące filtry z czaszą półmaski nie pozwalają na mieszanie się ciepłego wydychanego powietrza z czystym pochodzącym z filtrów. Dodatkowo powietrze z filtrów trafia pod czaszę półmaski punktowo, dając poczucie chłodnego powiewu na twarzy użytkownika. Rozwiązania te mają bardzo duży wpływ na komfort pracy. Czteropunktowe mocowanie taśmy nagłowia, uszczelka wewnętrzna i brak zacisku nosowego sprzyjają bezproblemowemu zakładaniu półmaski.

 

Dobre dopasowanie do twarzy, wysoki komfort użytkowania i świadomość zagrożeń na stanowisku pracy mogą być zachętą dla użytkowników do stosowania środków ochrony dróg oddechowych. Jest to szczególnie ważne w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką drewna. Aktualne Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określa Najwyższe Dopuszczalne Stężenie dla pyłów drewna na poziomie 3 mg/m3. Wartość NDS dotyczy wszystkich rodzajów pyłów drewna. Substancja rakotwórcza kategorii 1 zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowej Organizacji Badań nad Rakiem, IARC (Monografia IARC t. 100C, 2012. Powyższe rozporządzenie zlikwidowało podział pyłów drewna na twarde i miękkie uznając, że obydwa typy są równie szkodliwe.

Najnowszymi produktami FILTER SERVICE są filtry przeciwpyłowe do półmasek wielokrotnego użycia serii 6000 i 7500 3M.

 

Wszystkie produkowane przez przedsiębiorstwo środki ochrony dróg oddechowych spełniają wymagania nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 w sprawie środków ochrony indywidualnej.

Wysoką jakość produktów firmy FILTER SERVICE potwierdzają odbiorcy z Polski i zagranicy, a także liczne wyróżnienia i medale imprez targowych. Osiągnięcia firmy zapewnia, oprócz światowej technologii, własna produkcja surowców w postaci włóknin pneumotermicznych i igłowanych, nowocześnie wyposażone laboratorium oraz mająca wpływ na rozwój działalności i jej konkurencyjności na rynku – kultura organizacji. Głównym jej aspektem jest otwartość na otoczenie, nacisk na rozwój oraz osiąganie coraz lepszych wyników.

Fot. FILTER SERVICE