Las miejscem relaksu i odpoczynku dla 74% Polaków

Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów obchodzonego 21 marca, Forest Stewardship Council (FSC), organizacja wyznaczająca standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie, zbadała jak często Polacy odwiedzają lasy i czego w nich szukają. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez SW Research* pokazują, że ponad połowa (52%) respondentów bywa w lesie minimum jeden raz w miesiącu, a 27% odwiedza las przynajmniej raz w tygodniu. Jakie korzyści przynoszą im wizyty w lasach?

 

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie FSC najczęściej wskazywanym przez respondentów powodem odwiedzin lasu jest relaks, odpoczynek i dobre samopoczucie (74%). Nieco mniej wskazań zyskały korzyści zdrowotne (61%) czy możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z naturą (49%). Z kolei dla nieco ponad 1/4 badanych lasy to dobre miejsce do uprawiania sportu i turystyki.

Funkcje lasów

Lasy to najbardziej różnorodne biologicznie ekosystemy lądowe na Ziemi, zamieszkiwane przez ponad 80% gatunków roślin i zwierząt. Odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu i ograniczaniu zmiany klimatu, m.in. poprzez zmniejszanie wahań temperatury czy pochłanianie dwutlenku węgla. Działają jak naturalne filtry, oczyszczając powietrze i wodę z zanieczyszczeń. Znaczenie tych ekosystemów dla życia roślin i zwierząt, ale również ludzi, jest więc ogromne. Lasy spełniają trzy podstawowe funkcje: przyrodniczą, społeczną i gospodarczą.

Funkcja przyrodnicza w sposób istotny wpływa m.in. na zachowanie różnorodności biologicznej, oczyszczanie powietrza, ochronę gleby przed erozją, a także łagodzenie skutków zmiany klimatu. Lasy pełnią też funkcję społeczną. Są źródłem utrzymania, leków, paliwa, żywności i schronienia dla ponad 1/4 światowej populacji ludzi. Są też popularnym kierunkiem dla turystyki i rekreacji. Rola gospodarcza to dostarczanie drewna – odnawialnego surowca wykorzystywanego w wielu sektorach gospodarki. Szacuje się, że drewno ma ok. 30 tys. zastosowań, m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, produkcji mebli, podłóg, papieru i opakowań. Zapytani o to, która funkcja lasów jest ich zdaniem najważniejsza, aż 37% respondentów wskazało, że wszystkie trzy są równie istotne. Więcej wskazań miała jedynie rola przyrodnicza – jako najważniejszą wskazało ją 44% respondentów. Co 10-ty badany uważa, że najistotniejsza jest społeczna rola lasów. Najmniej wskazań uzyskała funkcja gospodarcza (5,5%).

– Wskazanie przez większość ankietowanych przyrodniczej funkcji lasów jako tej najważniejszej nie dziwi, ponieważ jako społeczeństwo najczęściej patrzymy na lasy w kontekście ochrony gatunków i przeciwdziałania zmianie klimatu. Warto jednak edukować również o roli i znaczeniu lasów w kontekście społecznym i ekonomicznym – powiedziała Karolina Tymorek, dyrektorka FSC Polska.

Dbajmy o nie codziennie

Międzynarodowy Dzień Lasów to inicjatywa ustanowiona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jej celem jest zwiększanie świadomości o znaczeniu lasów w prawidłowym funkcjonowaniu planety. Warto pamiętać aby na co dzień dbać o las w najbliższym otoczeniu. Można to robić różnie, np. poprzez włączenie się w akcje sadzenia drzew i sprzątania lasów czy w projekty edukacyjne. Każdy może też wziąć aktywny udział w konsultacjach publicznych organizowanych przez zarządców lasów, m.in. w kwestii planów urządzania lasów.

Informacja o badaniu

*Badanie omnibusowe zostało przeprowadzone w Polsce w lutym 2024 roku przez SW Research na zlecenie Forest Stewardship Council (FSC) i objęło reprezentatywną grupę 1005 respondentów.

Forest Stewardship Council jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Powstają one w porozumieniu z globalną siecią ekologicznych, społecznych i biznesowych interesariuszy, skupionych wokół wspólnej misji: promowania korzystnego przyrodniczo i społecznie oraz opłacalnego ekonomicznie gospodarowania zasobami leśnymi świata. W ten sposób FSC dba, aby lasy były DLA WSZYSTKICH, NA ZAWSZE.

Zakres odległości Promień: Km

0
Kategorie
ładowanie…

Dojazd

Wskazówki dojazdu

Pokaż dystans w

Użyj mojej lokalizacji, aby znaleźć najbliższego dostawcę usług