Specjaliści od „zielonej energii” spotkają się w Bydgoszczy

W dniach od 3 do 5 czerwca 2014 roku w Bydgoszczy odbędą się XII Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu „PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO” oraz II Międzynarodowe Targi Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu „BIOGAZ-EXPO”.

W dzisiejszych czasach koszty utrzymania mieszkania, domu czy innych obiektów w dużej mierze zależą od ponoszonych kosztów na ogrzanie pomieszczeń. Troska o czyste środowisko oraz rosnące ceny podstawowych nośników energii takich jak olej, gaz czy węgiel, często rujnujące domowe i samorządowe budżety na ogrzewanie, coraz częściej skłaniają do zainteresowania się paliwami przyjaźniejszymi dla środowiska i atrakcyjniejszymi ekonomicznie. Jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów leśnych, poprodukcyjnych, jak i z rolnictwa jest produkcja pelletu i brykietu. Są one coraz chętniej wykorzystywane przez instytucje oraz indywidualnych odbiorców. Powszechną staje się sytuacja, gdy energetyka zawodowa, zobligowana do produkcji tzw. zielonej energii, staje się odbiorcą tych paliw. Również lokalne rolnictwo zachęcane jest do produkcji i wykorzystania uzyskanej energii, co może być naturalnym stymulatorem rozwoju obszarów wiejskich, a w konsekwencji stałego podnoszenia jakości życia wiejskiej społeczności.

Cała branża w jednym miejscu
Jak co roku organizatorzy „PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO” postarają się zbudować możliwie największą, ciekawą ofertę tej branży dla zwiedzających. Podczas targów prezentowana będzie m.in. bogata oferta nowoczesnych urządzeń do spalania biomasy – kotłów grzewczych, pieców, kominków, zestawów grzewczych, palników, urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych do produkcji pelletów i brykietów z trocin i innych surowców, producentów pelletu, brykietu, akcesoriów, automatyki i armatury dla kotłowni na biomasę, suszarni do trocin oraz innych surowców roślinopochodnych, rębaków, rozdrabniaczy, wilgotnościomierzy, sterowników, podajników, sortowników, filtrów, systemów magazynowania, przechowywania i transportu, części zamiennych itp. Firmy, instytucje i stowarzyszenia oferować będą także pomoc w kwestii projektowania, kompletacji inwestycji, montażu, finansowania i serwisu.
Organizatorzy nie zapomną również o roli edukacyjnej imprezy, którą pełnią towarzyszące konferencje, seminaria i warsztaty.
W ubiegłym roku targi odwiedziło kilka tysięcy specjalistów m.in. z branży energetyki cieplnej, sektora odnawialnych źródeł energii, drzewnej, inwestorzy, wykonawcy, architekci, projektanci, przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy, klienci indywidualni z terenu całej Polski i zagranicy. Obecność najważniejszych przedstawicieli tego sektora oraz zaprezentowana oferta umożliwiły potencjalnym klientom zapoznanie się i dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych w tej branży. Po raz kolejny komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu targowego wyroby, a najlepsze zostaną uhonorowane nagrodami i wyróżnieniami.

Biogaz – ekonomiczny i ekologiczny
Targi „BIOGAZ-EXPO” organizowane są pod honorowym patronatem ministerstw, władz wojewódzkich i miejskich, organizacji branżowych oraz patronatem medialnym gazet, czasopism, wydawnictw i branżowych portali.
Odnawialne źródła energii stają się coraz istotniejszym składnikiem w bilansie energetycznym kraju. Szczególna rola w tym procesie przypada energii pozyskiwanej z biogazu – w tym biogazu rolniczego. Wyrazem tego jest opracowany rządowy program pt. „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”. Wdrożenie dokumentu jest niezbędnym elementem procesu utworzenia do 2020 roku średnio jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego. Realizacja założeń programu ma na celu umożliwienie wykorzystania realnie dostępnego potencjału surowcowego do produkcji biogazu, który jest zawarty m.in. w produktach ubocznych rolnictwa i pozostałościach przemysłu rolno-spożywczego. Potencjał ten jest obecnie szacowany na poziomie około 1,7 mld m3 możliwego do pozyskania biogazu rolniczego rocznie. Obecnie coraz większe zastosowanie w produkcji biogazu znajdują również uprawy celowe roślin energetycznych.
Budowa biogazowni jest inwestycją o charakterze proekologicznym. Jednym z powodów wsparcia biogazu przez Unię Europejską jest realizacja światowej strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Współpraca z partnerami posiadającymi niezbędne know-how, a także doświadczenie w budowie i eksploatacji takich zakładów ułatwi realizację zaplanowanych przez Polskę projektów. Również ustanowienie opłat za składowanie odpadów organicznych stanowi bodziec finansowy dla przemysłu i rolnictwa do przetwarzania odpadów w biogazowniach rolniczych. Korzyść finansowa płynąca z produkcji biogazu jest podwójna: nie trzeba uiszczać opłaty za składowanie takich odpadów, a dodatkowo istnieje możliwość produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzystania ich na potrzeby własne. Podstawowymi korzyściami ekonomicznymi dla inwestorów biogazowni (wraz z obowiązującym systemem wsparcia) są przychody z tytułu sprzedaży produktów wytworzonych podczas pracy instalacji.

Targi odpowiedzą na wszystkie pytania
Przygotowanie inwestycji służącej produkcji i wykorzystaniu biogazu to zadanie złożone, jak również wymagające szerokiej, specjalistycznej wiedzy. Targom „BIOGAZ-EXPO” towarzyszyć będą specjalistyczne konferencje, seminaria i warsztaty.
Organizatorzy postarają się zbudować możliwie największą, ciekawą ofertę tej branży dla zwiedzających. Podczas targów prezentowana będzie m.in. bogata oferta nowoczesnych instalacji do produkcji biogazu, komponentów dla instalacji do produkcji biogazu, technologii produkcji, substratów, techniki rolniczej i logistyki związanej z biomasą. Firmy, instytucje i stowarzyszenia oferować będą także pomoc w kwestii planowania, projektowania, kompletacji inwestycji, eksploatacji oraz dotacji inwestycji biogazowych i źródłach finansowania.
Do odwiedzenia targów zaproszeni zostaną specjaliści z branży, właściciele instalacji biogazowych, instytucje rolnicze, naukowe i badawcze, inwestorzy, deweloperzy biogazowni rolniczych, instalatorzy, przedsiębiorcy, zakłady komunalne, przedsiębiorstwa energetyczne, firmy projektowe, samorządy lokalne, zakłady przemysłowe, gospodarstwa hodowlane, rolnicy z kraju i zagranicy. Obecność najważniejszych przedstawicieli tego sektora oraz zaprezentowana oferta umożliwi potencjalnym klientom zapoznanie się i dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych w tej branży. W czasie targów komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu targowego wyroby, a najlepsze zostaną uhonorowane nagrodami i wyróżnieniami.
.