Projektory laserowe w produkcji mebli tapicerowanych

Producenci mebli tapicerowanych i innych wyrobów wykonywanych z odpowiednio przyciętych wykrojów tkanin, korzystający w procesie produkcji z tradycyjnych szablonów napotykają wiele problemów z ich przechowywaniem, wyszukiwaniem i uszkodzeniami. Ponadto nawet niewielkie zmiany w projektach wyrobów wymagają wykonania nowego kompletu szablonów. Zastosowanie projektorów laserowych pozwala rozwiązać te problemy dzięki wyświetlaniu – renderowaniu – rzutów wykrojów na powierzchni stołów na krojowni (rys. 1).

Planując zastosowanie projektorów laserowych w produkcji, należy upewnić się, czy format plików wykrojów konstruowanych z wykorzystaniem pakietu CAD w firmie będzie zgodny z formatami obsługiwanymi przez oprogramowanie sterujące projektorami.

O czym trzeba pamiętać przy wdrożeniu

Lasery stosowane w projektorach są bezpieczne dla obsługi i nie wymagają stosowania żadnych środków ochrony osobistej. Pamiętać jednak należy o tym, że wyświetlane profile migoczą. Takie migotanie, prawie niezauważalne przy nieskomplikowanych profilach, może stać się uciążliwe w miarę wzrostu komplikacji lub liczby wyświetlanych profili. Problem ten można rozwiązać, stosując renderowanie predefiniowane, czyli wstępnie określone podobszary, które będą mogły być wyświetlane dla „uproszczenia” – dla zmniejszenia migotania złożonych obrazów. Dla każdej kombinacji profili należy określić takie podobszary. W praktyce dla usprawnienia procesu przygotowania i prowadzenia produkcji korzystnie jest mieć możliwość ręcznego określania takich podobszarów na bieżąco na stole.

Przykładowe zastosowania

Stoły na krojowniach mają z reguły znaczną długość, rzędu 20 m i więcej (rys. 2). Typowa powierzchnia robocza obsługiwana w takich zastosowaniach przez jeden projektor to z reguły 4 x 4 m. Tym samym do wyświetlania wykrojów na stole na krojowni trzeba zwykle użyć systemu składającego się z kilku projektorów – dla stołu o długości 20 m byłby to system składający się z 5 projektorów zamocowanych ok. 2,5 m nad stołem. Praktyka pokazała, że wdrożenie projektorów laserowych do produkcji pozwala zazwyczaj na dwukrotne zwiększenie wydajności pracy.

Planując wdrożenie projektorów laserowych w produkcji, należy też pamiętać o możliwości ich wykorzystania w kontroli wykonanych wykrojów. W typowym przypadku do takiego zastosowania wystarcza jeden projektor laserowy. Także tutaj odpada konieczność korzystania z dziesiątków albo i setek szablonów. Wszelkie zmiany szablonów czy nowe wykroje są dostępne natychmiast po wprowadzeniu ich do produkcji.

(jm)

.