Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego, dostępnego pod adresem

1.2 Operatorem Portalu 4woodi.pl jest Wydawnictwo Faktor mieszczące się: 83-110 Tczew ul. Armii Krajowej 86

1.3 Informacje prezentowane na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.4 Użytkownikiem Portalu jest każdy, kto korzysta z portalu.

1.5 Użytkownik korzystający z Portalu oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie z Portalu 4woodi.pl

2.1 Portal 4woodi.pl jest ukierunkowany na kompleksową informację branży drzewnej

2.2 Portal na swoich stronach udostępnia informacje z zakresu: przemysłu leśnego, tartacznego, meblarskiego, dizajnu oraz gospodarki związanej z całą gałęzią przemysłu drzewnego.

2.3 Portal udostępnia system Newsletter. Użytkownicy chcący otrzymywać Newsletter pocztą elektroniczną powinny zarejestrować się w bazie Newsletter.

2.6 Użytkownik, podając dane osobowe na stronach Portalu oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

2.7 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) przez operatora Portalu.

2.8 Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i usunięcia. Prawo to powinno być realizowane przez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres admin@4woodi.pl

2.9 Użytkownik upoważnia Portal do kierowania na swój adres e-mail informacji o charakterze marketingowo – reklamowym.

3.Rejestrując się na portalu 4woodi.pl:

3.1 zgadzasz się dostarczyć podczas rejestracji prawdziwych informacji, akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z portalu,

3.2 zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem , jak i nieuprawnionym dostępem do portalu przez osoby, którym ujawnisz swój login i hasło,

3.3zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się na portalu z Twojego konta pocztowego.

3.4Użytkownicy Portalu mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych na Portalu: przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych, komentowania i oceniania udostępnionych materiałów.

3.5Zakres usług witryny może być rozszerzany przez wydawcę.

4. Odpowiedzialność i prawa autorskie

4.1 Portal nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych na stronach Portalu.
4.2 Zdjęcia oraz teksty wykorzystane na portalu zostały zakupione, pobrane z darmowych baz zdjęciowych, przekazane przez firmy upoważnione do ich dysponowaniem lub są własnością Portalu.
4.3 4woodi.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
4.4 Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających i uniemożliwiających prawidłowe działanie Portalu.

5. Zmiany regulaminu

5.1 Zastrzega się prawo do zmiany powyższego regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na tej stronie Portalu

6. Dane kontaktowe Portalu 4woodi.pl.

4woodi.pl 83-110 Tczew ul. Armii Krajowej 86 tel. 58 777 41 54 redakcja@4woodi.pl
.