Planuj produkcję wzorcowo!

Produkcja mebli tapicerowanych w przeróżnych konfiguracjach jest bardzo trudna z punktu widzenia organizacji i planowania procesu. Modelowa sytuacja w zakładzie produkcyjnym występuje w momencie, kiedy zapotrzebowanie rynku zgrywa się z możliwościami produkcyjnymi przedsiębiorstwa. Do uzyskania takiej równowagi niezbędne jest planowanie na wielu poziomach organizacyjnych firmy.

Planowanie jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem, występującą na wszystkich jego szczeblach organizacyjnych. Każdy z uczestników procesu ma określone zadania, które wzajemnie się przenikają (rys. 1).

Warto przyjrzeć się bliżej planowaniu krótkoterminowemu, z którym spotykamy się każdego dnia. Ten proces planowania możemy podzielić na 2 etapy:
1. Tworzenie planu głównego – Master Schedule.
2. Planowanie operacyjne krótkoterminowe – Short time scheduling.

Plan główny
Plan główny jest to plan produkcji tworzony na tydzień kalendarzowy z dokładnością do konkretnego dnia. Tydzień kalendarzowy jest zwyczajowo przyjętym okresem planowania w zakresie planu głównego. Na tym etapie planowania musimy dopasować ogólną zdolność produkcyjną zakładu w danym dniu do artykułów zleconych do produkcji. Na jego podstawie dokonujemy zaopatrzenia materiałowego i finalnie decydujemy o skorzystaniu z zasobów kooperacyjnych.

Plan operacyjny
Plan operacyjny krótkoterminowy jest to plan zawierający podział zadań w ramach jednego dnia pracy na poszczególne gniazda produkcyjne i pracowników. Są to już dokładne plany dzienne uwzględniające wymagane przesunięcie czasowe pomiędzy poszczególnymi wydziałami produkcyjnymi. Niezbędne jest planowanie oparte o zasadę tworzenia wyprzedzeń pomiędzy wydziałami, a tym samym wyznaczenie terminu zakończenia pracy na wydziale poprzedzającym (rys. 2).

Tworzenie planu krótkotermionowego jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem, zawierającym dużą liczbę zmiennych, takich jak: możliwości produkcyjne, dostępność surowców, kompetencje pracowników, awarie i przestoje. Sprawne i optymalne tworzenie tego planu może stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Osiągnąć ją można poprzez:
– lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i maszyn,
– zmniejszenie zapasów magazynowych, a tym samym obniżenie wartości zaangażowanego kapitału w surowce.
– Ilość zmiennych, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu jest tak duża, że bez wsparcia informatycznego optymalne planowanie jest praktycznie niemożliwe.

Doskonałym a jednocześnie najpopularniejszym narzędziem wspierającym ten proces jest system do zarządzania produkcją Saturn. Dostarcza on użytkownikom wiele możliwości tworzenia optymalnego planu, począwszy od planowania długoterminowego, poprzez średnioterminowe do krótkoterminowego. Cechą charakterystyczną tego produktu jest zastosowanie unikalnych algorytmów optymalizacyjnych, stworzonych specjalnie dla branży tapicerowanej. Do ich tworzenia zaangażowani zostali naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jak również wieloletnie doświadczenie firm z branży mebli tapicerowanych. W ten sposób powstały wyspecjalizowane algorytmy do zarządzania resztkami tkanin, krojownią, lakiernią, szwalnią, obróbką drewna. Proponowane rozwiązania zostały oparte o legendarną filozofię produkcji Kanban, od lat stosowaną w Toyocie. Efektem połączenia algorytmów matematycznych z systemem komunikacji jest projekt Vinci. Dzięki temu aplikacja otrzymuje na bieżąco informacje o przebiegu procesu i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń analizuje je i odpowiednio reaguje.

Na podstawie planu operacyjnego następuje dystrybucja surowców i półfabrykatów na produkcję. Odpowiednio zorganizowany i zaplanowany proces dystrybucji wpływa na zmniejszenie start materiałowych i zapewnia laminarny przepływ produktu przez gniazda produkcyjne. Nie występują w takim przypadku spowolnienia i zatrzymania produkcji z powodu braku surowców lub półfabrykatów (rys. 3).

W tym zakresie doskonałym rozwiązaniem wspomagającym dystrybucję są ekrany umieszczone w centrach dystrybucji informujące o aktualnym stanie procesu. Tego typu ekrany mogą być również sterowane za pomocą systemu Saturn.

 

.