Projekt zmian dotyczący FLEGT i EUTR przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra środowiska. Dotyczą one wprowadzenia do polskiego prawodawstwa rozporządzeń europejskich FLEGT i EUTR regulujących nowe wymogi Unii Europejskiej dla importerów drewna.

Projektowane zmiany wypełniają zobowiązania określone w rozporządzeniu Rady (WE) w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej (FLEGT) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (EUTR). Oznacza to ustanowienie kar za przywóz do Polski drewna bez specjalnego zezwolenia oraz wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z niego wytworzonych.

Zgodnie z pierwszym rozporządzeniem, przywóz do Wspólnoty produktów z drewna wywiezionych z państw partnerskich jest zakazany, jeżeli dostawa nie jest objęta zezwoleniem FLEGT. Każde państwo członkowskie musi określić sankcje nakładane w przypadku naruszenia przepisów ww. rozporządzenia. Sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Na terenie Polski organem weryfikującym zezwolenia FLEGT jest Służba Celna. Naruszenie przez importera obowiązku nałożonego rozporządzeniem będzie skutkować zawieszeniem dopuszczenia do obrotu produktów z drewna oraz wezwaniem do uzupełnienia dokumentów celnych o zezwolenie FLEGT w terminie 60 dni. Koszty przechowywania ładunku do czasu uzyskania zezwolenia będzie ponosił importer.

W przypadku, gdy importer nie dostarczy zezwolenia w ww. terminie, służba celna nie dopuści produktów do obrotu, a przedsiębiorcy nakaże wywieźć je poza obszar Wspólnoty.

Drugie rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organu odpowiedzialnego za wdrożenie i wykonywanie przepisów w nim określonych. Na gruncie polskim za realizację rozporządzenia odpowiadać będzie Inspekcja Ochrony Środowiska. Jej organy mają monitorować oraz nadzorować podmioty wprowadzające do obrotu drewno i jego produkty. Kontrole będą obejmować wypełnianie wymagań rozporządzenia EUTR. Dobór sankcji za naruszenia przepisów musi odpowiadać ogólnym zaleceniom, czyli powinny one być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Kary pieniężne przewidziane za różnego rodzaju naruszenia przepisów wahają się od 500 zł do 200 tys. zł. Przewiduje się również kary kumulatywne. Pieniądze z kar będą stanowić dochód budżetu państwa.

Zakłada się, że Służba Celna będzie przesyłać – co kwartał – do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zestawienia dotyczące podmiotów importujących do Polski drewno i produkty z drewna.

Źródło: CIR
 

.