Prof. dr hab. Piotr Łakomy Dziekanem Wydziału Leśnego

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza, że Prof. dr hab. Piotr Łakomy został wybrany Dziekanem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

mini_prof-lakomy

Prof. dr hab. Piotr Łakomy po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu (1990) rozpoczął pracę w Katedrze Fitopatologii Leśnej. Stopień naukowy dr., dr. habilitowanego, otrzymał odpowiednio w 1997, 2005 roku, a tytuł naukowy profesora nauk leśnych w 2011.

Jest specjalistą z zakresu mikologii i fitopatologii leśnej. Główny kierunek badawczy związany jest z dwoma najważniejszymi gospodarczo chorobami – hubą korzeni i opieńkową zgnilizną korzeni. Prace dotyczą występowania i identyfikacji sprawców chorób – grzybów rodzaju Heterobasidion i Armillaria oraz biologicznej metody ochrony drzewostanów, a ostatnio także integrowanej metody ochrony przed tymi patogenami. Autor około 150 oryginalnych prac twórczych, artykułów popularno-naukowych, prac z konferencji międzynarodowych i krajowych oraz streszczeń konferencyjnych.

Kierował i był wykonawcą projektów zlecanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz Unię Europejską. Współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi (Austria, Finlandia, Szwecja, Serbia, Włochy, Wielka Brytania).

Od roku 2008 do dziś pełnił funkcje prodziekana ds. nauki i rozwoju wydziału..